Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Paarden Coaching Hillegersberg 19-08-2021


Inleiding
De activiteiten van Paarden Coaching Hillegersberg zijn gericht op begeleiding, training en
advies op het gebied van persoonlijke- en loopbaanontwikkeling alsmede het begeleiden en
coachen van trauma verwerking in de ruimste zin van het woord. Het volledig aanbod van
onze dienstverlening vind je op onze website: www.paardencoachinghillergersberg.nl

Artikel 1: Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
· Opdracht: de tussen Paarden Coaching Hillegersberg en de Opdrachtgever gesloten
overeenkomst;
· Opdrachtgever: de klant (rechtspersoon of natuurlijke persoon) die met Paarden
Coaching Hillegersberg een overeenkomst aangaat;
· Opdrachtnemer: Paarden Coaching Hillegersberg, gevestigd aan de Bergse Linker
Rottekade 366 nabij, te Rotterdam (Zuid-Holland), ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder KVK-nummer 83665706.


Artikel 2: Toepassing van de voorwaarden
2.1 Deze Algemene voorwaarden hebben betrekking op alle coachings- en algehele
dienstverlening van Paarden Coaching Hillegersberg (KVK-nummer 83665706), hierna
te noemen: “PCH” en haar Opdrachtgevers.
2.2 Door het verstrekken van een Opdracht aan PCH verklaart de Opdrachtgever kennis
te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden (en daarbij behorende Privacy
beleid) en met de inhoud hiervan akkoord te gaan.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en
wanneer PCH deze afwijkingen schriftelijk (per e-mail) aan de Opdrachtgever heeft
bevestigd.


Artikel 3: Opdrachten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen PCH en haar Opdrachtgever verplicht PCH zich ertoe
de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van
vakmanschap en zorgvuldigheid die de Opdrachtgever van PCH kan en mag
verwachten op het moment dat de Opdracht tot stand komt.
3.2 Aan het eerste oriënterende gesprek met de Opdrachtgever zijn geen kosten
verbonden. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.
3.3 Alle door PCH persoonlijk op maat gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig
gedurende 14 dagen, tenzij anders vermeld. Er is sprake van een overeenkomst
wanneer de Opdrachtgever aan PCH een schriftelijke bevestiging verstrekt, zoals een
e-mail of een ingevuld inschrijfformulier.
3.4 PCH behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden één (of meerdere)
coachgesprek(ken) en/of coachtraject(en) op een andere datum te laten plaatsvinden
of te annuleren. De Opdrachtgever heeft recht op terugbetaling van het betaalde
bedrag voor het door PCH geannuleerde coachgesprek(ken) en/of coachtraject(en).
De Opdrachtgever zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Bij het annuleren
van één of meerdere diensten door PCH heeft de Opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding van welke aard dan ook.
3.5 Voor enkele diensten kan een maximum aantal deelnemers gelden. Aanmeldingen
worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er geen plaats meer is voor
de door jou beoogde datum en/of dienst dan ontvang je hiervan bericht.
3.6 Opdrachtgever dient zich te allen tijde te houden aan de huisregels van PCH:
· Op het gehele terrein, dus in de stallen, op het erf, parkeerplaats, paddock,
weilanden en in de binnenbak is het verboden te roken.
· Auto’s kunnen geparkeerd worden op de aangewezen plaatsen
(boven aan de dijk)
· Paarden mogen niet worden gevoerd.
· (Huis)dieren anders dan paarden zijn niet toegestaan op het gehele terrein.
Ontstane schade door het niet naleven van deze huisregels door de Opdrachtgever worden
verhaald op de Opdrachtgever.


Artikel 4: Wijziging of annulering
4.1 De overeenkomst wordt door middel van inschrijving aangegaan voor de duur c.q.
het aantal afspraken van de vooraf overeengekomen dienst.
4.2 Tussentijdse wijziging of annulering van de overeenkomst kan alleen schriftelijk (per
e-mail) plaatsvinden. De Opdrachtgever ontvangt in dat geval geen restitutie van
reeds betaalde facturen. In uitzonderlijke situaties kan door PCH eventueel anders
worden beslist.
4.3 Een afspraak voor een coachgesprek kan door Opdrachtgever tot 48 uur van tevoren
kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Daarna worden altijd kosten in rekening
gebracht:
· Annulering tot 24 uur van tevoren: 50% van het tarief van het coachgesprek;
· Annulering later dan 24 uur van tevoren of bij een ‘no show’: 100% van het
tarief van het coachgesprek.
4.4 Bij annulering later dan 48 uur van tevoren voor een kosteloze bijeenkomst
Paardencoaching wordt standaard €25,- (inclusief BTW voor particulieren en exclusief
BTW voor ZZP’ers en bedrijven) administratiekosten in rekening gebracht.
4.5 Zonder tijdige schriftelijke (per e-mail) kennisgeving worden de volledige kosten in
rekening gebracht van het aantal afspraken van de vooraf overeengekomen dienst.


Artikel 5: Overmacht
5.1 Een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht kan niet aan partijen worden
toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen
recht op schadevergoeding.
5.2 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend
niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals brand, diefstal, terrorisme,
natuurrampen, langdurige ziekte etc.


Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
6.1 De totaalsom van de vooraf overeengekomen dienst dient binnen 7 dagen na datum
factuur te zijn voldaan, met dien verstande dat altijd voorafgaande aan de eerste
afspraak alle openstaande bedragen zijn voldaan. In overleg kan hiervan worden
afgeweken en is alleen bindend wanneer PCH deze afwijkingen schriftelijk (per email) aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
6.2 Bij te late betaling wordt standaard €25,- (inclusief BTW voor particulieren en
exclusief BTW voor ZZP’ers en bedrijven) administratiekosten in rekening gebracht.
Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in
handen worden gegeven aan een incassobureau of advocaat. De Opdrachtgever is
dan ook de wettelijk vastgestelde vertragingsrente en de buitengerechtelijke en
gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
6.3 Alle door PCH opgegeven tarieven zijn inclusief het actuele BTW-tarief, reis- en
andere onkosten, tenzij anders vermeld.
6.4 Voor een actueel overzicht van de tarieven die steeds van toepassing zijn voor de
verschillende diensten verwijzen we je naar onze
website: www.paardencoachinghillergersberg.nl


Artikel 7: Intellectueel eigendom
7.1 De door PCH samengestelde leermiddelen (behoudens licenties van derden) die aan
de Opdrachtgever worden verstrekt blijven eigendom van PCH en zijn uitsluitend
bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen Opdracht en
mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.
Niets mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke
toestemming van PCH. De Opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar
gebruiksrecht.
7.2 Bij overtreding van het in artikel 7.1 bepaalde zal Opdrachtgever een direct opeisbare
boete verschuldigd zijn van €10.000,- (zegge: “tienduizend euro”) per geval en €500,-
(zegge: ”vijfhonderd euro”) per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum
van €50.000,- zegge: (“vijftig duizend euro”).


Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. PCH heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de diensten
en bewaakt de kwaliteit ervan. PCH behoudt zich het recht voor in verband met
onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen dat de dienstverlening
gewijzigd kan worden (op onderdelen), die het wezen ervan niet aantasten.
8.2 De website van PCH is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor
eventuele fouten aanvaardt PCH geen enkele aansprakelijkheid. Bij onduidelijkheden
en/of vragen kan je contact opnemen met Nathalie Vink van Paarden Coaching
Hillegersberg.
8.3 PCH is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die
aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van PCH. PCH is niet
aansprakelijk voor indirecte schade. Ook vermeende psychische schade die
Opdrachtgevers claimen te hebben opgelopen tijdens één (of meerdere)
coachgesprek(ken) en/of coachtraject(en) bij PCH, valt onder deze clausule.
8.4 Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen één maand na het
ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever
zijn rechten heeft verwerkt.
8.5 Wanneer PCH is gehouden aan vergoeding van door de Opdrachtgever geleden
schade, is deze vergoeding te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen
vergoeding van de Opdracht.
8.6 PCH is ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en heeft de
veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de
Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het eigen welzijn, gezonden veiligheid.
8.7 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van de
Opdracht, staat het Opdrachtgever vrij om te kiezen wel of niet aan deze activiteiten
deel te nemen. Het is aan Opdrachtgever zelf om te bepalen of deelname voor hen
verantwoord en aanvaardbaar is.


Artikel 9: Vertrouwelijke informatie
9.1 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen.
9.2 Als PCH op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden
is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken, en als PCH zich niet kan beroepen op een wettelijk dan
wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is
PCH niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij
niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die
hierdoor is ontstaan.


Artikel 10: Persoonsgegevens (zie ook Privacy beleid)
10.1 PCH zal ten aanzien van het gebruik van door jou verstrekte gegevens of ter kennis
gekomen informatie zorgvuldig zijn en handelen conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever verleent PCH bij het aangaan van een
overeenkomst toestemming om persoonsgegevens in haar bestand op te nemen die
nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. PCH hanteert naast deze
Algemene voorwaarden een Privacy beleid, die onderdeel is van de overeenkomst.
Hierin staat o.a. expliciet vermeld welke persoonsgegevens bewaard worden,
hoelang en welke rechten de betrokkene heeft. PCH beheert deze gegevens
zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut ze uitsluitend voor
eigen doeleinden (zoals administratie, incasso, marketing en verbetering van de
dienstverlening) en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.
10.2 Bij sommige gelegenheden kan er een foto- en/of videograaf aanwezig zijn die foto’s
en/of video's maakt. Mocht het zo zijn dat je herkenbaar op een foto of video bent te
zien, dan zal vooraf schriftelijk toestemming aan jou worden gevraagd alvorens we
deze foto en/of video publiceren.


Artikel 11: Evaluatie
11.1 Iedere sessie wordt geëvalueerd. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van
onze dienstverlening van groot belang via de evaluatieformulieren de reacties te
vernemen. Jouw informatie wordt zoveel mogelijk in de organisatie en verdere
dienstverlening verwerkt. Jouw medewerking bij het invullen en inleveren van de
evaluatie wordt ten zeerste op prijs gesteld.


Artikel 12: Wijzigingen en/of aanvullingen Algemene voorwaarden
12.1 Deze Algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld. De
wijzigingen of aanvullingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn door technische,
wetenschappelijke of andere ontwikkelingen. Wijzigingen zullen op onze website
worden gepubliceerd. De meest recente Algemene voorwaarden zijn steeds van
toepassing op de dienstverlening en zijn te vinden op onze
website: www.paardencoachinghillergersberg.nl


Artikel 13: Klachtenprocedure
13.1 PCH doet altijd naar eer en geweten haar best en levert te allen tijde een uiterste
inspanning om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Ondanks alle door
haar in acht genomen zorgvuldigheid kan het een keer voorkomen dat de
dienstverlening niet naar tevredenheid is verlopen. PCH neemt alleen klachten in
behandeling die schriftelijk binnen één maand na aanvang van de dienstverlening zijn
ingediend. Klachten kunnen gericht worden per e-mail
aan: info@paardencoaching.nl t.a.v. Nathalie Vink. Je krijgt altijd binnen 14 dagen na
ontvangst van de klacht een reactie.


Artikel 14: Toepasselijk recht
14.1 Op alle betrekkingen tussen PCH en de Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing en met uitsluiting de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.
Laatste update: 21-08-2021