Privacy Statement

 

Paardencoaching Hillegersberg, gevestigd aan Bergse Linker Rottekade 366
3056 LM Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit Privacy Statement geven wij jou antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Paardencoaching Hillegersberg. 

 

Contactgegevens

https://paardencoachinghillegersberg.nl

Bergse Linker Rottekade 366
3056 LM Rotterdam
+31 6 53970510

 

Gegevens die wij verwerken

Paardencoaching Hillegersberg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Nationaliteit
- Geslacht
- IBAN
- Burgerservicenummer
- Btw-nummer
- Functie
- Zorggegevens
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paardencoaching Hillegersberg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Een goede dienstverlening uitoefenen
- Het verrichten van administratieve handelingen
- Facturering en betaling
- Nakoming van wettelijke verplichtingen


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paardencoaching Hillegersberg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij een bewaartermijn.


Delen van persoonsgegevens met derden

Paardencoaching Hillegersberg verstrekt uitsluitend aan derden in overleg met jou en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paardencoaching Hillegersberg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@paardencoachinghillegersberg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Paardencoaching Hillegersberg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paardencoaching Hillegersberg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@paardencoachinghillegersberg.nl

 

Wijziging Privacy Statement

Dit Privacyreglement kan aangepast worden in de toekomst. Dat gebeurt wanneer bijvoorbeeld de wet of ons beleid
wijzigt. Wij raden je daarom aan ons Privacy Statement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.